Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις


10 Δεκεμβρίου 2014 E-010478-14
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή (Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος)
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Fernando Maura Barandiarán (ALDE) , Afzal Khan (S&D) , Alyn Smith (Verts/ALE) , Anne-Marie Mineur (GUE/NGL) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Bart Staes (Verts/ALE) , Charles Tannock (ECR) , Derek Vaughan (S&D) ,

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) ,
Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Fabio De Masi (GUE/NGL) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Igor Šoltes (Verts/ALE) , Inês Cristina Zuber (GUE/NGL) , Ivo Vajgl (ALDE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Javier Nart (ALDE) , Jill Evans (Verts/ALE) , Jiří Pospíšil (PPE) , João Ferreira (GUE/NGL) , Jordi Sebastià (Verts/ALE) , Judith Sargentini (Verts/ALE) , Jytte Guteland (S&D) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Luke Ming Flanagan (GUE/NGL) , Malin Björk (GUE/NGL) , Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Miguel Viegas (GUE/NGL) , Miroslav Poche (S&D) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) ,
Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) ,Pablo Echenique (GUE/NGL) , Pablo Iglesias (GUE/NGL) , Paloma López Bermejo (GUE/NGL) ,
Sofia Sakorafa (GUE/NGL) ,Tania González Peñas (GUE/NGL) , Tanja Fajon (S&D) , Teresa Rodriguez-Rubio (GUE/NGL) , Theresa Griffin (S&D) , Viktor Uspaskich (ALDE) , Ángela Vallina (GUE/NGL) , Bodil Ceballos (Verts/ALE) , Piernicola Pedicini (EFDD) , Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL)

Θέμα: VP/HR —
Αυτοδιάθεση και κρατική υπόσταση στη Δυτική Σαχάρα
Κατά την πρώτη επίσκεψή της στη Γάζα, η Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος Federica Mogherini δήλωσε: «Χρειαζόμαστε ένα παλαιστινιακό κράτος· αυτός είναι ο απώτερος στόχος και αυτή είναι η θέση όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Ανακοίνωσε επίσης μια μεγαλύτερη συμμετοχή της ΕΕ στη Μέση Ανατολή.

Μολονότι η Δυτική Σαχάρα και η Παλαιστίνη έχουν διαφορετικά πολιτικά, ιστορικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, τα θέματα της αυτοδιάθεσης και της κρατικής υπόστασης, είναι ουσιαστικά παρόμοια: υπάρχουν οι κανόνες του διεθνούς δικαίου και ψηφίσματα που δηλώνουν σαφώς ότι η κατοχική δύναμη πρέπει να αποσυρθεί και να επιτρέψει τον αυτο-προσδιορισμό των εν λόγω εδαφών.

Με αυτό κατά νου, θα ήθελα να θέσω τα ακόλουθα ερωτήματα:
1. Ποια είναι η θέση της Αντιπροέδρου/Ύπατης Εκπροσώπου όσον αφορά το αίτημα για αυτοδιάθεση του λαού Σαχραουί;
2. Γνωρίζοντας ότι το Μαρόκο δεν πρόκειται να αποσυρθεί χωρίς σημαντική εξωτερική πίεση, σκοπεύει η Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος να προβεί σε κάποιες ενέργειες προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης της Δυτικής Σαχάρας, όπως γίνεται σήμερα με την αναγνώριση της Παλαιστίνης;

Τελευταία ενημέρωση: 5 Ιανουαρίου 2015
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
2 Μαρτίου 2015 E-010478/2014


Απάντηση της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου κ. Mogherini εξ ονόματος της Επιτροπής

1. Η ΕΕ παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στη Δυτική Σαχάρα και έχει εκφράσει την ανησυχία της για τη μεγάλη διάρκεια της σύρραξης και τις συνέπειες για την ασφάλεια, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη συνεργασία στην περιοχή.


Η ΕΕ εξέφρασε επίσης την υποστήριξή της στην απόφαση 2152 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με την οποίο το Συμβούλιο Ασφαλείας «αποφασίζει να εξακολουθήσει να ασχολείται με το θέμα».

2. Η ΕΕ στηρίζει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ για την επίτευξη δίκαιης, διαρκούς και αμοιβαίως αποδεκτής πολιτικής λύσηςη οποία θα προβλέπει την αυτοδιάθεση του λαού της Δυτικής Σαχάρας στο πλαίσιο ρυθμίσεων που συμβαδίζουν με τις αρχές και τους σκοπούς του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η ΕΕ παροτρύνει τα μέρη να αναζητήσουν λύση στη σύγκρουση μέσω διαπραγματεύσεων, ενώ εκφράζει την ικανοποίησή της για τις προσπάθειες του προσωπικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κ. Christopher Ross και της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για το Δημοψήφισμα στη Δυτική Σαχάρα (MINURSO).

Τελευταία ενημέρωση: 3 Μαρτίου 2015 Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ εκφραστείτε κόσμια!